Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Mgr. Jana Dolejší (rozená Váňová), IČ: 74426761
Adresa provozovny: Křivoklátská 302, 199 00  Praha 18
web: https://www.pohodova-regenerace.cz/
e-mail: info@pohodova-regenerace.cz

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních, regeneračních, poradenských a spojených doplňkových služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient) Provozovatel poskytuje výše uvedené služby na základě živnostenského oprávnění, více jak desetileté praxe, ukončeného bakalářského i magisterského studia a řádných certifikátů všech poskytovaných služeb.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo e mailem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele. Služby jsou poskytovány v rámci provozní doby.

Objednání / Zrušení termínu

Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informujte o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod

S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se dostavte nejdříve 5 minut před stanoveným časem masáže. V případě dřívějšího příchodu je třeba posečkat v určených prostorách.

2.4 Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.

2.5 Absence klienta

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Odmítnutí objednané služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

 • klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem

Předčasné ukončení objednané služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • v průběhu procedury se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 5 minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Není v lidské moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté.)

Informovaný souhlas zákazníka

Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí ve studiu. Ceny platí pro základní provozní dobu.

Masáže osob do 18 let

Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2018.

 

Ochrana osobních údajů („GDPR”)

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Mgr. Jana Dolejší (dále jen správce).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.
 
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 
Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.
 
Vaše práva
 
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.
 
 
 
Masáže Regenerace - úvodní stránka
 
 
© webdesign econtrol.cz 2024